Most Recent Activitieshttp://www.fundacioernestlluch.org/Most recent Activities.caD2_IVIE: El món i Europa, en crisi permanent? http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2_ivie-2-el-mon-i-europa-en-crisi-permanenthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2_ivie-2-el-mon-i-europa-en-crisi-permanent<div class="tit-2"><strong>El m&oacute;n i Europa, en crisi permanent? Lli&ccedil;ons de la hist&ograve;ria </strong><strong><br /></strong></div><br /><strong>Dialoguen:</strong><br /><br /><br /><br /><span class="tit-3"><strong><br />Enrique Fe&aacute;s<br /><br />&nbsp;</strong></span>Investigador principal del Real Instituto Elcano, consultor independiente, profesor asociado en la IE University y en la IE School of Global and Public Affairs. Es miembro del Consejo Asesor del ADB Institute y del Comit&eacute; de Internacionalizaci&oacute;n del Club de Exportadores e Inversores.<br />Es T&eacute;cnico Comercial y Economi...D2. Polítiques adequades per reduir les desigualtats en saluthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-politiques-adequades-per-reduir-les-desigualtats-en-saluthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-politiques-adequades-per-reduir-les-desigualtats-en-salut<div class="tit-2">&nbsp;Argumentari<br />&nbsp;</div>La pand&egrave;mia com a acceleradora de desigualtats en salut exigeix correccions i l&rsquo;adopci&oacute; de pol&iacute;tiques adequades i possibles. Quines s&oacute;n? Quin context social i quines dades marquen el nou punt de partida?. S&rsquo;intueix la necessitat d&rsquo;invertir m&eacute;s en salut, especialment en prim&agrave;ria, comunit&agrave;ria i salut p&uacute;blica, per&ograve; com s&rsquo;ha de fer? Amb quines reformes? Quins col&middot;lectius caldr&agrave; priorit...D3. Sostenir l’estat del benestar http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-sostenir-l-estat-del-benestarhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-sostenir-l-estat-del-benestar<div class="tit-2">&nbsp;<span class="tit-3">Argumentari</span><strong><span class="tit-3"><br /><br /></span></strong></div>El finan&ccedil;ament de les grans &agrave;rees de pol&iacute;tica p&uacute;blica necess&agrave;ries per mantenir o transformar l'Estat del Benestar determinaran l&rsquo;abast de les opcions possibles. Cal ser realistes en establir quines s&oacute;n les bases econ&ograve;miques que tenim per aconseguir evitar una desigualtat ampliada, fixar quines s&oacute;n les prioritats i sobretot exposar com assolir-les. Amb quines pol&iacute;tiques i amb quines ...Taula rodona en homenatge a Ernest Lluch a la Biblioteca Nacional (Madrid)http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/taula-rodona-en-homenatge-a-ernest-lluch-a-saragossahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/taula-rodona-en-homenatge-a-ernest-lluch-a-saragossa<div class="tit-2"><strong>Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe II, en record a Ernest Lluch</strong></div><div><strong><br /></strong>Amb l'edici&oacute; d'aquest volum, la col&middot;lecci&oacute; <strong>Cl&agrave;ssics de el pensament econ&ograve;mic espanyol </strong>vol retre homenatge al professor<strong> Ernest Lluch</strong> publicant un dels treballs als quals va dedicar les seves &uacute;ltimes investigacions abans del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA: la recerca i troballa del manuscrit enviat pel comptad...</div>El llibre d'Ernest Lluch a cura de Joan Armangué es presenta a Madrid i Valènciahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/el-llibre-d-ernest-lluch-a-cura-de-joan-armangue-es-presenta-a-madrid-i-valenciahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/el-llibre-d-ernest-lluch-a-cura-de-joan-armangue-es-presenta-a-madrid-i-valenciaEn els propers divendres 22 d'octubre i dimecres 27 d'octubre tindr&agrave; lloc la presentaci&oacute; del llibre d'Ernest Lluch '<span class="tit-3"><strong>Rom&agrave; i Rosell, el primer de tots'</strong></span> a cura de l'economista i pol&iacute;tic,<strong> Joan Armangu&eacute;</strong>.<br /><br />Per a l'ocasi&oacute;, Armangu&eacute; reunir&agrave; al professor d'Histr&ograve;ria del Pensament econ&ograve;mic, d la Universitat de Val&egrave;ncia, <strong>Pablo Cervera Ferri</strong> i al conseller d'Hisenda i model econ&ograve;mic de la Generalitat Valenci...D4. Desigualtat i canvi climàtichttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d-4-desigualtat-i-canvi-climatichttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d-4-desigualtat-i-canvi-climatic<div class="tit-2">Argumentari</div><br />Els impactes dels humans en els ecosistemes en aquesta era de l&rsquo;antropoc&egrave; tenen conseq&uuml;&egrave;ncies greus per a la salut p&uacute;blica. Noves pand&egrave;mies i malalties contagioses formaran part de la societat global en la que vivim. Per&ograve; les afectacions seran desiguals en funci&oacute; de l&rsquo;impacte del canvi clim&agrave;tic , la geoestrat&egrave;gia, o la realitat f&iacute;sica mediambiental en la que es donen.<br /><br />El canvi clim&agrave;ti...D5. El futur de la salut pública. Riscos i oportunitatshttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-models-de-sistemes-de-salut-publicahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-models-de-sistemes-de-salut-publica<div class="tit-2"><strong><span class="tit-3">&nbsp;</span></strong><span class="tit-3">Argumentari</span></div><br />La pand&egrave;mia ha provocat una crisi sanit&agrave;ria i econ&ograve;mica sense precedents. Amb la recuperaci&oacute; econ&ograve;mica a l&rsquo;horitz&oacute;, urgeix una reforma del sistema de salut que posi en valor i prioritzi, els ensenyaments del qu&egrave; funcionava i qu&egrave; cal repensar. Els models de Salut P&uacute;blica necessiten reformes, major finan&ccedil;ament o voluntat pol&iacute;tica per a muscular el que ja existeix sobre el paper. Quins...Polítiques, problemes i virtuts del Salari Mínim interprofessionalhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/politiques-problemes-i-virtuts-del-salari-minim-interprofessionalhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/politiques-problemes-i-virtuts-del-salari-minim-interprofessional<div class="tit-2"><strong>&nbsp;<br />Dialoguen:<br /><br type="_moz" /></strong></div><ul> <li><strong>Carles Campuzano.</strong> Director de la Federaci&oacute; d'entitats de la discpacitat intel.lectual i del desenvolupament de Catalunya </li> <li><strong>Consuelo Chacartegui.</strong> Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Vice-Degana Facultat de Dret de la UPF</li></ul><br /><div class="tit-2"><strong>Sinopsi:</strong></div><br />El Govern fixa anualment, pr&egrave;via consulta amb les organitzacions sindicals i associacions empresarials m&eacute;s representatives, el &laquo;S...D6. Dependències i envellimenthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-dependencies-i-envellimenthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-dependencies-i-envelliment<div class="tit-2"><span class="tit-3">&nbsp;Argumentari</span></div><br /><strong>Depend&egrave;ncies i envelliment. La gesti&oacute; de la vulnerabilitat ampliada</strong><br /><br />La necessitat d&rsquo;atenci&oacute; a depend&egrave;ncies, cronicitat, i cures a llarg termini de les persones s&rsquo;accentua amb l&rsquo;edat. La Covid 19 ens interpel&middot;la a gestionar la vulnerabilitat ampliada de les persones dependents, l&rsquo;envelliment de la poblaci&oacute; amb o sense depend&egrave;ncies funcionals i cognitives, malalties mentals, o reptes s...D7. Desigualtat educativahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-desigualtat-educativahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-desigualtat-educativa<div class="tit-2"><span class="tit-3">&nbsp;Argumentari</span></div><strong>Desigualtat educativa<br /><br /></strong><br />La pand&egrave;mia ha comportat fer visibles les limitacions del sistema educatiu actual, en l&rsquo;apartat tecnol&ograve;gic i organitzatiu, tant de centres com de pol&iacute;tiques educatives en general. Sabem que la desigualtat educativa prov&eacute; en gran mesura de l&rsquo;origen socioecon&ograve;mic dels alumnes que explica les difer&egrave;ncies existents en les experi&egrave;ncies escolars, horitzons de futur, e...D.8 Innovació biomèdica i E-health: acceleradors de desigualtats socials?http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d-8-innovacio-biomedica-i-e-health-accelaradors-de-desigualtats-socialshttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d-8-innovacio-biomedica-i-e-health-accelaradors-de-desigualtats-socials<div class="tit-2">&nbsp;Argumentari<br /><br />&nbsp;</div>INNOVACI&Oacute; BIOM&Egrave;DICA I E-HEALTH: ACCELERADORS DE DESIGUALTATS SOCIALS? GESTI&Oacute; DE POTENCIALS DESIGUALTATS<br /><br />La innovaci&oacute; biom&egrave;dica i l&rsquo;e-health poden ser factors d&rsquo;acceleraci&oacute; de desigualtats en la salut de la poblaci&oacute; o, per contra, un element que amb les pol&iacute;tiques d&rsquo;innovaci&oacute; i gesti&oacute; adequades permeti m&eacute;s igualtat en la salut de la poblaci&oacute; per part dels diferents sistemes de salut....