Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Premis i Beques

« índex
La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, destinat a premiar el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat dels centres públics, privats o concertats de Catalunya.

XVI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2021

CArtell_OK_baixa.jpg
La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen el XVI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques al millor treball de Recerca de Batxillerat (2021).
 Aquest premi s’atorga al millor treball de recerca desenvolupat en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques presentat durant el present curs acadèmic 2020-2021, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya, i té una dotació de 700 euros pel treball premiat i de 100 euros per a cadascun dels accèssits que es concedeixin.

Bases:

. Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

. La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.

. Els treballs de recerca han de ser originals, inèdits i no haver estat premiats anteriorment.

. Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.

. Es valorarà el bon ús de criteris formals en la presentació (text, figures, gràfics i taules), redacció, bibliografia, anotacions i cites, així com la correcció metodològica.

. Els treballs de recerca s’han de presentar mitjançant una còpia impresa (a lliurar presencialment o a enviar per correu certificat) i una còpia en format digital (PDF) que s’inclourà en el formulari d’inscripció online. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format s’ha de fer constar amb una nota explicativa en l’apartat d’observacions de l’esmentat formulari.

. La còpia impresa dels treballs es presentarà en un sobre o en un paquet tancat on figuri “XVI Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques al millor treball de Recerca de Batxillerat (2021)” i tan sols el pseudònim de l’autor/a. Aquesta còpia impresa s’enviarà per correu certificat o es lliurarà en horari de 9:30 a 13:30 h i de 16:00 a 17:30 h de dilluns a dijous i de 9:30 a 13:30 h els divendres, a:
   
Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques al millor treball de Recerca de Batxillerat (2021).
Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. (despatx 20.199)
C/Ramon Trías Fargas 25-27. 08005 Barcelona


. Tant en el treball lliurat en còpia impresa com en la còpia en format digital que s’adjunti al formulari hi constarà només el pseudònim de l’autor/a, sense cap dada personal del treball, del participant ni de l’escola.

. És obligatori omplir el Formulari Inscripció Online; per presentar-se al concurs.

. En cas que el treball presentat sigui col·lectiu, cal que el participant que s’inscrigui faci constar les dades de la resta de participants.

. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 26 d’abril de 2021 (inclòs).

. El jurat estarà format per membres de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i de la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

. El premi estarà dotat amb 700 euros per al treball guanyador i 100 euros per a cadascun dels accèssits. A aquests imports els seran aplicades les retencions per IPRF que legalment corresponguin.

. La relació de finalistes es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir del 18 de maig de 2021.

. El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, el divendres 21 de maig de 2021.

. L'acte de lliurament dels premis serà enregistrat i també es realitzaran fotografies. La gravació i les imatges es difondran a través dels mitjans de comunicació de la UPF/Fundació Ernest Lluch o en aquells en què participi, inclosos els de difusió per internet, en l'àmbit de les competències pròpies de la Universitat i de la Fundació, sense ànim de lucre.

. Atesa la situació d'excepcionalitat generada per la COVID-19, en cas que les autoritats sanitàries ho desaconsellin, l'acte se celebrarà en format virtual.

. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 17 de desembre de 2021.

. Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica o accèssits, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, i també es publicaran al web de la Facultat.

. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.

Atorgament/Lliurament:

 El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, el divendres 21 de maig de 2021.

Premi:

Dotat amb 700 euros per al treball guanyador i 100 euros per a cadascun dels accèssits. A aquests imports els seran aplicades les retencions per IPRF que legalment corresponguin.

Termini de recepció de sol.licituds:

 El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 26 d’abril de 2021 (inclòs).

Accedeix al Formulari Inscripció

Descarrega les bases en PDF