Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Estatuts

  • Foto9.JPG
Constituïda el 21 de gener de 2002, la “Fundació Ernest Lluch” fundació privada, registrada al Registre de Fundacions de la Conselleria de Justícia de la Gneralitat de Catalunya amb el número 1.678, es regeix per la legislació vigent a Catalunya i altres disposicions legals, especialment pels estatuts que reproduïm a continuació i que contenen les modificacions realitzades l’any 2004 i 2010.

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, FINALITAT I BENEFICIARIS.

Article 1.- La denominació de la fundació es “FUNDACIÓ ERNEST LLUCH”, subjecta a la legislació vigent a Catalunya, en endavant també denominada la Fundació.
Article 2.- La Fundació té el seu domicili social al carrer Santa Eulàlia 66-80, de Vilassar de Mar (Barcelona) (08340).
Article 3.- La Fundació tindrà la següent finalitat fonamental:
El mantenir la memòria de l’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra, desenvolupant una tasca de continuïtat de la seva reflexió intel•lectual, de la seva activitat acadèmica, dels seus compromisos cívics i de les seves aspiracions socials, culturals i esportives. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col•laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: conferencies, seminaris, estudis, publicacions, beques, i  qualsevol altra activitat. L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixi els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

CAPÍTOL II.- RÈGIM FUNDACIONAL.

Article 4.- La Fundació es regirà per la legislació aplicable, pels seus Estatuts i per les disposicions que en desenvolupament d'aquests estableixi el Patronat.
Article 5.- La Fundació queda acollida al protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya i desenvoluparà la seva activitat i  exercirà les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sense perjudici d’estendre-les a qualssevol part d’Espanya o de l’estranger.
Article 6.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'obrar, i per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de totes classes; fer actes i contractes de tota mena; concertar operacions creditícies; contreure obligacions; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments oportuns, oposar s'hi i desistir ne; i exercir lliurement tota mena de drets, accions i excepcions enfront dels tribunals i jutjats de Justícia, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'Administració estatal, autonòmica, provincial i municipal, i altres corporacions o entitats, amb l'autorització prèvia del Protectorat quan ho requereixi la Llei.
Article 7.   Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits d'una manera immediata i directa, sense interposició de persones, a la realització dels fins de la Fundació, d’acord amb l’article 333-2. de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.


CAPÍTOL III.- BÉNS I RECURSOS DE LA FUNDACIÓ.


Article 8.- El patrimoni de la Fundació podrà estar constituït per tota mena de valors i béns, tant mobles com immobles, radicats a qualssevol lloc
Article 9.- La Fundació podrà adquirir, per la seva millora i ampliació, altres béns procedents de subvencions o donacions, tant de persones físiques o d'entitats o organismes públics, privats o mixtes, com de qualssevol benefactor.
El finançament de les activitats fundacionals es farà amb els rendiments dels béns o drets de la Fundació, així com per donacions o subvencions que pugui rebre, quotes, ingressos per activitats o serveis que presti la Fundació, o per qualsevol altre mitjà lícit.
Article 10.- Els exercicis econòmics de la Fundació comprendran des de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any.

CAPITOL IV.- ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ.

Article 11.- Son òrgans de la Fundació:
a) El Consell Familiar, si es considera convenient crear-lo per part del Patronat.
b) El Comitè d’Honor.
c) El Patronat.
d) El Consell Executiu, si es considera convenient crear-lo per part del Patronat.
Article 12.- CONSELL FAMILIAR.- El Consell Familiar, si s’arriba a constituir, tindrà una funció de caràcter consultiu i estarà integrat per 5 membres de la família del Sr. Ernest Lluch, amb la composició d’un President, un secretari i tres vocals .
El President convocarà les reunions almenys amb 7 dies naturals d’antel•lació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. Per adoptar acords hauran d’assistir com a mínim 3 membres. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.
El Consell Familiar nomenarà un dels membres del Patronat, que també formarà part, com a Vocal, del Consell Executiu.
Article 13.- COMITÈ D’HONOR.- El Comitè d’Honor de la Fundació estarà constituït per personalitats rellevants del mon cultural, social, acadèmic i econòmic, i tindrà una funció de caràcter consultiu.
Estarà integrat per un mínim de 5 membres i un màxim de 25, amb la composició d’un President, un secretari i la resta vocals .
Aquest comitè només podrà reunir-se prèvia convocatòria del Patronat amb 7 dies naturals d’antel•lació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. Per adoptar acords hauran d’assistir com a mínim 3 membres. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.
Article 14.- PATRONAT DE LA FUNDACIÓ.- El govern, l'administració i la representació de la Fundació es confiaran al seu Patronat, que estarà subjecte al que disposen els Estatuts i que tindrà les facultats que aquests li atorguin, incloent hi la d'interpretar los. El Patronat exercitarà les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions de cap mena, i els seus actes seran inapel•lables i definitius; en conseqüència, podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis jurídics d'acord amb la normativa vigent que sigui aplicable.
Article 15.- El Patronat de la Fundació estarà integrat per un mínim de nou membres i un màxim de quaranta-nou, amb la següent composició:
a) Un President.
b) Dos Vice-presidents si es considera convenient.
c) Un secretari.
d) Un tresorer.
e) I la resta Vocals.
El primer patronat queda designat en el document fundacional i es renovarà cada dos anys, cessant en cada renovació la totalitat dels patrons. El nomenament de nous patrons el farà el mateix Patronat amb el quòrum i les majories de l’Article 17 i es renovarà igualment cada dos anys, cessant en cada renovació la totalitat dels patrons. Sempre i en tots els casos, els patrons podran ser reelegits indefinidament. En qualsevol cas, s’entendrà prorrogat el càrrec de Patró des de la seva caducitat fins a la data en que el Patronat acordi aprovar els comptes anuals. Els càrrecs de Patró són de confiança i gratuïts, sense perjudici del dret de rescabalament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó de l’exercici del càrrec. En el supòsit que la normativa permeti que els patrons puguin tenir alguna relació laboral o professional amb la fundació, aquesta s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han d’ésser diferents de les pròpies del càrrec de patró, i s’ha d’obtenir la prèvia autorització del protectorat.
En el cas que es produeixi una vacant d’algun membre del Patronat, el substitut que s’elegeixi l’ocuparà fins a la data en que corresponia sotmetre a renovació el càrrec del substituït.
Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
Article 16.- El Patronat elegirà, per majoria i d'entre els seus membres, els càrrecs del Patronat, que seran votats cada dos anys i podran ser reelegides indefinidament les mateixes persones.
Article 17.- El Patronat es reunirà, sempre que el convoqui el President per iniciativa pròpia o a sol•licitud d’almenys una quarta partdels patrons i com a mínim dos cops a l’any, i quedarà vàlidament constituït per prendre acords quan assisteixin a la sessió almenys la meitat mes un dels seus membres. Els acords del Patronat es prendran per majoria de vots; en cas d'empat, el president tindrà el vot de qualitat per dirimir la qüestió. Excepcionalment, per acordar la dissolució de la Fundació o la modificació dels estatuts, caldrà l'acord favorable de les dues terceres parts del nombre total de patrons, i complir totes les altres disposicions legals. Les reunions les convocarà el President o la persona qui el substitueixi, que en cas de no estar nomenada serà el Secretari, personalment o mitjançant carta certificada amb vuit dies d'antelació. De cada reunió s’estendrà una acta, la qual serà signada pel president i el secretari. El secretari lliurarà els certificats amb el vist i plau del president. Les sessions que es convoquen a sol•licitud d’almenys una quarta part dels patrons, s'hauran de celebrar dins els trenta dies següents a comptar des de la petició.
Les actes s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent.
Article 18.- Les facultats del Patronat s'estenen a tot allò que concerneix al govern, l'administració i la representació de la fundació, sense altres limitacions que les legalment establertes. En particular, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu competeix al Patronat:

a) Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes i davant l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres, organismes, tribunals, magistratures, corporacions, societats i persones jurídiques i privades, exercint tots els drets, accions i excepcions, i seguint tots els tràmits, instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris.
b) Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb allò que disposen els estatuts.
c) Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir plenament la productivitat dels mateixos, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies econòmiques.
d) Modificar els Estatuts, complint els tràmits legals.
e) Acordar la dissolució, fusió o escisió de la Fundació, sense perjudici de les autoritzacions que legalment corresponguin.
f) Aprovació dels comptes anuals.
g) Venda i hipoteca dels béns immobles i valors mobiliaris, i qualsevol altre acte per el qual calgui legalment l'autorització o l'aprovació del Protectorat de la Generalitat.
h) Designar les vacants del patrons segons el que disposen aquests Estatuts.
i) Adquirir i acceptar béns i drets per a la Fundació fent tota mena d'actes i contractes de compra, possessió, administració, alienació i gravamen de béns mobles i immobles i valors mobiliaris que cotitzin o no en borsa.
j) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualssevol altre producte o benefici que es derivi de l'activitat de la Fundació i del seu patrimoni.
k) Efectuar tots els pagaments necessaris i de les despeses prèvies per recaptar, administrar i protegir els fons amb que compta en cada moment la Fundació.
l) Fer les obres o construir els edificis que cregui necessaris per als fins propis de la Fundació i decidir la forma més adequada de construcció.
m) Exercir en general totes les funcions d'administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació.
n) Formular, elaborar i presentar els pressupostos anuals.
o) Organitzar i dirigir el funcionament intern de la Fundació.
p) Establir els reglaments de tota mena que consideri convenients.
q) Nomenar i separar lliurement els càrrecs de President, Vice-President, Secretari, Tresorer, i membres del Consell Executiu, personal directiu, docent, facultatiu, administratiu i auxiliar, assenyalar ne sous, honoraris i gratificacions.
r) Controlar l'aplicació dels recursos generals d'acord amb els objectius de la Fundació.
s) Assignar algunes de les facultats precedents a una o unes quantes persones del Patronat i que siguin delegables legalment. No poden ser objecte de delegació l’alienació i el gravamen de béns immobles, valors mobiliaris i altres béns que formin part del fons fundacional.
t) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
u) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
v) Realitzar qualssevol altre acte que necessiti l'autorització o l'aprovació del Protectorat de la Generalitat de Catalunya.
Article 19.- PRESIDENT.- El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.
Article 20.- TRESORER.- El tresorer/a exercirà les funcions de caire econòmico-financer que corresponguin al DIRECTOR-GERENT, només en el cas que aquest càrrec quedés vacant.
Article 21.- SECRETARI O SECRETÀRIA.- El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.
Article 22.- CONSELL EXECUTIU.- CONSELL EXECUTIU.- El Consell Executiu, si es considera convenient crear-lo per part del Patronat, serà l’òrgan de gestió i aplicació dels acords del Patronat de la Fundació i estarà integrat pel President del Patronat, els dos Vice-presidents del Patronat, el Secretari del Patronat, el Tresorer del Patronat, i quatre vocals del Patronat, d’entre els quals un d’ells serà nomenat pel Consell Familiar.
El President convocarà les reunions almenys amb 7 dies naturals d’antel•lació respecte de la data prevista perquè tingui lloc. Per adoptar acords hauran d’assistir com a mínim 3 membres. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

CAPITOL V.- DIRECTOR-GERENT.

Article 23. La fundació podrà, en el cas que la normativa no obligui a fer-ho, contractar un Director-Gerent responsable de l'execució dels acords del Patronat. El Director-Gerent serà designat pel Patronat d'acord amb les condicions que consideri escaients i que figurin en el corresponent contracte, on se n'especificaran detalladament la retribució inicial, el règim de treball i les facultats. El Director-Gerent podrà disposar de l’oportuna escriptura de poders que legitimi les seves actuacions amb tercers; respondrà pel seu càrrec i gestió davant del Patronat, del qual no podrà ser membre, i podrà assistir a les reunions d'aquest amb veu però sense vot. Si el Patronat de la Fundació, en el cas que no estigui obligat a fer-ho d’acord amb la normativa aplicable, decideix no anomenar un Director-Gerent, serà el President del Patronat qui assumeixi l'execució dels acords aprovats, amb compliment, en el seu cas, d’allò previst a l’article 332-2 de la llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

CAPÍTOL VI.- CONVENIS DE COL·LABORACIÓ.

Article 24. La Fundació podrà establir quants convenis de col•laboració consideri convenients per materialitzar els seus objectius fundacionals.

CAPITOL VII.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 25. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en el termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als de la Fundació.
Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.