AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

Convocatòria del XVIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2023 Termini: 17-4-2023

Compartir

Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra – Fundació Ernest Lluch

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen el XVIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques.

Aquest premi s’atorga al millor treball de recerca de Batxillerat desenvolupat en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques presentat durant el present curs acadèmic 2022-2023 en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya, i té una dotació de 750 euros pel treball premiat i de 150 euros per cadascun dels accèssits que es concedeixin.

Bases

 • Poden optar al premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
  La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
 • Els treballs de recerca han de ser originals, inèdits i no haver estat premiats anteriorment.
 • Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.
 • Es valorarà el bon ús de criteris formals en la presentació (text, figures, gràfics i taules), redacció, bibliografia, anotacions i cites, , així com la correcció metodològica.
 • Els treballs de recerca s’han de presentar mitjançant una còpia impresa (a lliurar presencialment o a enviar per correu certificat) i una còpia en format digital (PDF) que s’inclourà en el formulari d’inscripció online. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format s’ha de fer constar amb una nota explicativa en l’apartat d’observacions de l’esmentat formulari
 • La còpia impresa dels treballs es presentarà en un sobre o en un paquet tancat on figuri “XVIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques al millor treball de Recerca de Batxillerat (2023)” i tan sols el pseudònim de l’autor/a. Aquesta còpia impresa s’enviarà per correu certificat o es lliurarà en horari de 9:30 a 13:30 h i de 16:00 a 17:30 h de dilluns a dijous i de 9:30 a 13:30 h els divendres, a:

XVIII Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat
en Ciències Socials i Polítiques.
Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Despatx 20.199
Universitat Pompeu Fabra.
Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona

 • Tant en el treball lliurat en còpia impresa com en la còpia en format digital que s’adjunti al formulari hi constarà només el pseudònim de l’autor/a, sense cap dada personal del treball, del participant ni de l’escola.
 • És obligatori omplir el formulari d’inscripció online per presentar-se al concurs. En cas que el treball presentat sigui col·lectiu, cal que el participant que s’inscrigui faci constar les dades de la resta de participants.
 • El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 17 d’abril de 2023.
 • El jurat estarà format per membres de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i de la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. 
 • El premi estarà dotat amb 750 euros pel treball guanyador i 150 euros per cadascun dels accèssits que es considerin per part del jurat. A aquests imports els seran aplicades les retencions per IRPF que legalment corresponguin. 
 • La relació de finalistes es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 19 de maig de 2023. 
 • El premi i, en el seu cas, els accèssits, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, el divendres 26 de maig de 2023.
 • L’acte de lliurament dels premis serà enregistrat i també es realitzaran fotografies. La gravació i les imatges es difondran a través dels mitjans de comunicació de la UPF/Fundació Ernest Lluch o en aquells en què participi, inclosos els de difusió per internet, en l’àmbit de les competències pròpies de la Universitat i de la Fundació, sense ànim de lucre.
 • Els treballs no premiats podran recollir-se a la Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 16 de desembre de 2023.
 • Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb accèssits, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, i també es publicaran al web de la Facultat.
 • La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a l’adreça de Secretaria de la UPF:

secretaria.cpis@upf.edu

O al telèfon:  93 542 23 56

O web: www.upf.edu/web/politiques/premi-ernest-lluch

Atorgament / Lliurament

La relació de finalistes es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir del 19 de maig de 2023.

Premi

La dotació de 750 euros pel millor treball i de 150 euros per cadascun dels accèssits que es concedeixin.

Termini de recepció de sol·licituds

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 17 d’abril de 2023.