Bibliografia

Un nou eix prioritari: el diàleg per comprendre Catalunya, Espanya i Europa

El diàleg és un concepte que s’associa al llegat humanista d’Ernest Lluch, al mateix temps que esdevé un valor indispensable per a l’entesa entre persones i pobles. D’aquesta reflexió neix el nou projecte vertebrador que la Fundació impulsarà al llarg dels propers anys, a fi de contribuir al dinamisme del país a partir de l’anàlisi, la recerca i la formació.

Es proposa com a eix prioritari de reflexió per al futur el diàleg entre els homes d’Espanya i Europa. Es pot parlar també de Diàleg per entendre la textura de relació entre Catalunya, Espanya i Europa. La independència de la Fundació garanteix un tractament sense complexos però ferm en la defensa del diàleg per propiciar els acords que s’estimin oportuns en benefici de la convivència territorial. I ho fem partint de Lluch i des de Catalunya cap a Espanya.

Es tracta d’analitzar i cercar l’arquitectura i l’estructuració territorial que permeti l’èxit de la convivència, per tal de garantir el respecte de la diversitat entre iguals i fomentar el reconeixement de la diversitat cultural i nacional, i la plurinacionalitat sense partir d’apriorismes, sense establir tractes discriminatoris o de subordinació. Entenem que, sens dubte, la dialèctica ha de ser l’eina per tal de superar conflictes en estats democràtics. Partim de la base que de les consegüents anàlisis econòmiques d’equitat, eficiència, eficàcia en el benestar de les persones i de les anàlisis de descentralització competencial i sectorial adequades, ha de ser possible projectar els fonaments d’una convivència harmònica i constructiva.

En aquesta direcció s’han identificat els següents eixos estratègics:

Foment de la Recerca

Construir una línia sòlida de recerca, teòrica i aplicada, articulada entorn de programes diversos centrats en la temàtica acordada per la Fundació. Els programes es podran establir a iniciativa pròpia o concertada, de manera exclusiva i independent o bé en col·laboració amb altres entitats.

Afavorir la transferència de coneixements sobre els temes objecte de recerca a casa nostra i, alhora, establir mecanismes per transferir i difondre arreu el resultat de la feina feta a Catalunya/Espanya. Establir observatoris específics o en col·laboració amb altres centres, i, eventualment, informes i/o anuaris periòdics basats en els seus treballs. Recerca sobre la història d’aquest àmbit d’estudi.

Observació activa d’instruments per al bon encaix i convivència territorial

Identificar les bones pràctiques orientades a prevenir, gestionar, resoldre i transformar conflictes territorials, desenvolupades arreu del món; així com estabilitzar i transformar les societats i institucions que deixen enrere conflictes socials perllongats. Establir una línia de contactes i col·laboracions regulars amb centres i institucions semblants, establint acords a mitjà i llarg termini.

Formació i transferència de coneixement

Garantir la formació tècnica de persones especialitzades en l’àmbit objecte de la Fundació.

Difondre i fomentar l’educació i la sensibilització de la ciutadania al respecte, amb la col·laboració especial dels departaments de la Generalitat i de l‘Estat que pertoquin, els centres docents, les universitats i les organitzacions no governamentals.