PREMIS I BEQUES

VIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2013

El VIII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, premia el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en qualsevol disciplina de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2012-2013, en els centres de Secundària públics, privats o concertats de Catalunya.
Aquest premi s’atorga al millor treball de recerca desenvolupat en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2012-2013, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya, i té una dotació de 1.000 euros + 1.000 euros més en concepte de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

Bases

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.

• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.

• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’han d’adjuntar per duplicat.

• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col•lectiva.

• Es valorarà l’adquisició de criteris formals en diferents aspectes: presentació, redacció, bibliografia, anotacions i cites.

• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques” i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa.
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.
3. Nom i adreça del centre.
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 10 de maig de 2013.

• El jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel•lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

• El premi estarà dotat amb 1.000 euros + 1.000 euros més en concepte de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. En cas de cursar els seus estudis universitaris en aquesta Facultat, a l’alumne se l’hi bonificarà l’import un cop realitzat el pagament de la matrícula.

• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats.

• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, a finals de juny de 2013.

• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9:30 a 14:00 h i de 15:30 a 17:00 h, a:

Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat
en Ciències Socials i Polítiques.
Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Universitat Pompeu Fabra.
Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona

• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 17 de juny de 2013.

• La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 13 de desembre de 2013.

• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.

• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Atorgament / Lliurament

La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 17 de juny de 2013.

Premi

El premi estarà dotat amb 1.000 euros + 1.000 euros més en concepte de matriculació al 1r curs del Grau de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. En cas de cursar els seus estudis universitaris en aquesta Facultat, a l’alumne se l’hi bonificarà l’import un cop realitzat el pagament de la matrícula.

Termini de recepció de sol·licituds

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 10 de maig de 2013.