PREMIS I BEQUES

XVII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2022

 La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen el XVII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques. 

Aquest premi s’atorga al millor treball de recerca desenvolupat en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2021-2022 en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya, i té una dotació de 700 euros pel millor treball i de 100 euros per cadascun dels accèssits que es concedeixin.

Bases

 • Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
  La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
 • Els treballs de recerca han de ser originals, inèdits i no haver estat premiats anteriorment.
 • Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.
 • Es valorarà el bon ús de criteris formals en la presentació (text, figures, gràfics i taules), redacció, bibliografia, anotacions i cites, , així com la correcció metodològica.
 • Els treballs de recerca s’han de presentar mitjançant una còpia impresa (a lliurar presencialment o a enviar per correu certificat) i una còpia en format digital (PDF) que s’inclourà en el formulari d’inscripció online. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format s’ha de fer constar amb una nota explicativa en l’apartat d’observacions de l’esmentat formulari
 • La còpia impresa dels treballs es presentarà en un sobre o en un paquet tancat on figuri “XVII Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques al millor treball de Recerca de Batxillerat (2022)”i tan sols el pseudònim de l’autor/a. Aquesta còpia impresa s’enviarà per correu certificat o es lliurarà en horari de 9:30 a 13:30 h i de 16:00 a 17:30 h de dilluns a dijous i de 9:30 a 13:30 h els divendres, a:

XVII Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat
en Ciències Socials i Polítiques.
Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Despatx 20.199
Universitat Pompeu Fabra.
Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona

 • Tant en el treball lliurat en còpia impresa com en la còpia en format digital que s’adjunti al formulari hi constarà només el pseudònim de l’autor/a, sense cap dada personal del treball, del participant ni de l’escola.
 • És obligatori omplir el formulari d’inscripció online per presentar-se al concurs. En cas que el treball presentat sigui col·lectiu, cal que el participant que s’inscrigui faci constar les dades de la resta de participants.
 • El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 25 d’abril de 2022.
 • El jurat estarà format per membres de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i de la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. El premi estarà dotat amb 700 euros pel treball guanyador i 100 euros per cadascun dels accèssits
 • La relació de finalistes es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, S
 • El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, el divendres 20 de maig de 2022..
 • L’acte de lliurament dels premis serà enregistrat i també es realitzaran fotografies. La gravació i les imatges es difondran a través dels mitjans de comunicació de la UPF/Fundació Ernest Lluch o en aquells en què participi, inclosos els de difusió per internet, en l’àmbit de les competències pròpies de la Universitat i de la Fundació, sense ànim de lucre.
 • Atesa la situació d’excepcionalitat generada per la COVID-19, en cas que les autoritats sanitàries ho desaconsellin, l’acte se celebrarà en format virtual.
 • Els treballs no premiats podran recollir-se a la Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 16 de desembre de 2022.
 • Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica o accèssits, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, i també es publicaran al web de la Facultat.
 • La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat

Atorgament / Lliurament

La relació de finalistes es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir del 17 de maig de 2022.

Premi

La dotació de 700 euros pel millor treball i de 100 euros per cadascun dels accèssits que es concedeixin.

Termini de recepció de sol·licituds

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 25 d’abril de 2022.