Bibliografia

 Podeu consultar els següents documents:

Publicació

Publicació sencera

Comentaris

Comentaris sobre la realització de la bibliografia.

Pròlegs

Pròlegs

Origen:

Als 5 anys de la mort d’Ernest Lluch la Fundació va dur a terme la tasca ingent d’aplegar en un volum la Bibliografia completa d’Ernest Lluch. Aquest llibre es va publicar l’any 2006 i pretén ésser un homenatge –un més– a la seva persona i a la seva obra escrita.

El resultat és un treball precís, rigorós i meticulós realitzat amb entusiasme, amb interès i professionalitat.. La gran quantitat de citacions bibliogràfiques que s’han localitzat a mida que s’ha anat investigant sobre el tema, permetrà d’ara en endavant comptar amb una obra de referència – bàsica en el camp del pensament econòmic i en d’altres camps que anirem comentant – que esperem deixi una petja prou important per què l’obra d’Ernest Lluch resti com a punt de referència per a molts estudiosos tant en el present com en el futur.

Els Continguts

Les citacions han estat ordenades segons els quatre tipus de categories establertes, i per ordre cronològic. Cal destacar que el nombre total de citacions escrites localitzades ha estat de 2.019:

          Monografies 76
          Contribucions a monografies 180
          Articles en revistes 357
          Articles a la premsa 1.406

 

Monografies

Monografies. Entenem sota aquesta entrada les obres publicades d’una sola vegada o en un nombre determinat de vegades. En aquest cas, corresponen als temes principals a què Ernest Lluch va dedicar-hi més espai i temps. Tal com s’ha escrit en més d’una ocasió, els seus interessos foren varis: a part de la història del pensament econòmic, en tant que objectiu principal de la seva formació acadèmica i universitària, enfocà la seva obra cap el camp de la política, la catalana especialment, la música i la història. Poden trobar-se també treballs realitzats amb altres coautors, si el text no permet la identificació de la participació de cadascun d’ells. Un índex final facilita el millor coneixement de les monografies. (Descarrega aquesta part)

Contribucions a monografies

Contribucions a monografies. Si bé l’obra monogràfica de Lluch fou bàsica i fonamental, no gens menys ho fou la seva participació en obres col•lectives, col•laboracions en jornades científiques,congressos, simposis, cicles de conferències, cursos monogràfics, direcció de col•leccions,miscel•lànies d’homenatge, pròlegs, introduccions, presentacions, articles a enciclopèdies, traduccions… serien els principals exemples d’aquest tipus de publicacions. En aquest apartat, i pel seu caràcter específic de direcció de col•leccions, cal fer una menció de les tres col•leccions d’obres d’economia que durant els anys 1963 a 1988 publicà l’editorial Oikos-Tau de Vilassar de Mar: Libros de economía Oikos, Oikos sup i Mega-Oikos.

Es publicaren llibres de caire diferent:obra nova, traduccions,miscel•lànies temàtiques. Per citar només les aportacions més significatives, tant pel moment en què varen aparèixer com pel paper que en el futur van jugar els autors d’aquestes col•leccions, donarem raó dels següents noms: el primer volum –corresponent a la col•lecció Libros de economía Oikos– fou la traducció al castellà de l’obra de l’economista austríac Joseph Alois Schumpeter Síntesis de la evolución de la ciencia económica y sus métodos, prologada pel professor Fabian Estapé. Altres noms il•lustres són Claudio Napoleoni, Jan Tinbergen, Piero Sraffa, E.S. Kirschen i els dels economistes catalans Josep Jané i Solà, Jacint Ros i Hombravella, Francesc Roca, Rafael Aracil,Mario Garcia Bonafé…

S’han indicat les col•laboracions en diccionaris i enciclopèdies, sense identificar els articles redactats per Lluch, degut a la dificultat del buidatge. Sols hi figuren els articles dels diccionaris Ictineu i Diccionari de la literatura catalana, més manejables. (Descarrega aquesta part)

Articles en Revistes

Articles en revistes. En aquest apartat s’hi inclou la relació d’articles publicats en revistes professionals estrictament dedicades al món de l’economia i els que han sortit en d’altres revistes considerades més en el món de la investigació que no pas en el de la divulgació. Ja se sap que trobar la frontera entre aquests dos conceptes és una decisió difícil objectivament i subjectiva. Si bé, és bo de posar algun exemple,merament indicatiu, que ho clarifiqui: Información comercial española,Moneda y crédito, Recerques es classificarien en el primer cas i Serra d’or, L’Avenç o Destino en el segon. (Descarrega aquesta part)

Articles a la Premsa

Articles a la Premsa. Aquest darrer apartat és dedicat a la premsa de periodicitat principalment diària, en la secció corresponent a articles d’opinió, si bé en alguns casos la seva contribució fou en revistes de caire més local, o de periodicitat variada. La de caràcter diari correspon als grans rotatius de Barcelona i apareixen per aquest ordre: El Correo catalán, els anys 1967-1968; Tele/eXprés, els anys 1969-1979; El Periódico de Catalunya, els anys 1979-1988 i La Vanguardia, els anys 1988-2000. En aquest darrer diari, se’n publicà, encara, algun de caràcter pòstum.Ocasionalment, també publicà a l’Avui, i a El País, en les seves diverses edicions. És imprescindible fer esment de la seva participació a partir de l’any 1992 al Diario vasco. Participació abundant, si bé no sistemàtica quant a periodicitat. Entre 1980 i 1987 col•laborà en el diari econòmic Cinco días. Els articles a la premsa no foren gaires fins l’any 1967. Desprès varen mantenir-se estables entorn a la trentena cada any fins el 1982 en que es reduïren molt, coincidint amb el càrrec ministerial. A partir de 1987 escrigué més, arribant els anys 1993 a 2000 a xifres superiors al centenar d’articles cada any. La col•laboració simultània en vàries capçaleres amb difusió diferent explica els articles publicats amb molt lleugeres variants.(Descarrega aquesta part)