PREMIS I BEQUES

X Beca de Recerca Ernest Lluch 2017

Compartir

 La Fundació Ernest Lluch convoca la 10a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch. El termini per a l’entrega de les propostes de recerca clou el dilluns 20 de març de 2017. La convocatòria d’aquesta beca té una periodicitat biennal i s’emplaça a totes les persones interessades a consultar-ne les bases en aquesta mateixa web.  La Fundació Ernest Lluch convoca aquesta beca per tal de promoure treballs a l’entorn dels àmbits acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al foment de la recerca entorn del diàleg, en qualsevol de les diferents àrees de les Ciències Socials.

Bases

1. Els projectes han de ser originals, viables -a realitzar en el termini d’un any- i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents:

a) Història del Pensament Econòmic, Història Política i/o Econòmica dels períodes modern i/o contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d’espais de relació i de convivència.
b) Teoria del diàleg, condicionants i metodologia.
c) Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch.

2. Per participar-hi cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis-, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.

3. La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del dilluns 20 de març de 2017

4. Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini màxim d’un mes des de la data de la seva presentació.

5. El 6 d’abril del 2017, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer a la seva web, el veredicte del jurat que serà inapel·lable. A banda de la seva relació i rellevància amb el tema de la convocatòria, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.

6. En cas de concessió, el treball s’iniciaria el mes d’abril de 2017 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2017. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.

7. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 300.000 i 350.000 caràcters amb espais, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades.

8. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros (a la qual s’aplicaran les retencions legalment establertes).

9. La Fundació Ernest Lluch no es compromet en cap cas a la publicació de la recerca però vetllarà, en la mesura que li sigui possible, per fer-ho possible, si el jurat considera adequats el rigor formal i el resultat acadèmic de la mateixa.

Atorgament / Lliurament

El 6 d’abril del 2017, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer a la seva web, el veredicte del jurat que serà inapel·lable.

Premi

 Dotació de 3.000 euros

Termini de recepció de sol·licituds

dilluns 20 de març de 2017