PREMIS I BEQUES

XII Beca de Recerca Ernest Lluch 2021

La Fundació Ernest Lluch convoca la 12a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.  

La Fundació Ernest Lluch convoca aquesta beca per tal de promoure treballs a l’entorn dels àmbits acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al foment de la recerca entorn del diàleg, en qualsevol de les diferents àrees de les Ciències Socials.El termini per a l’entrega de les propostes de recerca clou el dijous 11 de març de 2021. La convocatòria d’aquesta beca té una periodicitat biennal i s’emplaça a totes les persones interessades a consultar-ne les bases en aquesta mateixa web.

Bases

1. Els projectes han de ser originals, viables -a realitzar en el termini de 9 mesos amb 3 mesos de possible pròrroga – i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents:

a) Història del Pensament econòmic, Història política i/o econòmica dels períodes modern i/o contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d’espais de relació i de convivència
b) Economia de la salut
c) Teoria del diàleg, condicionants i metodologia.
d) Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch.

2. Per participar-hi cal remetre una presentació argumentada –amb un màxim de deu folis-, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.

3. La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, fins el dijous 11 de març de 2021 inclòs

4. Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini màxim d’un mes des de la data de la seva presentació.

5. Entre el 29 i el 31 de març de 2021, la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch donarà a conèixer el veredicte del jurat -que serà inapel·lable- a la web de la Fundació. A banda de la seva relació i rellevància amb el tema de la convocatòria, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.

6. En cas de concessió, el treball s’iniciaria el mes d’abril de 2021 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2021. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.

7. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol o en llengua anglesa, i ha de ser un treball d’investigació original, no publicat, amb una extensió mínima de 75.000 caràcters (espais inclosos) i màxima de 350.000 caràcters (espais inclosos), tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades.

Si el el treball està destinat a convertir-se en un article acadèmic que hagi de formar part d’una tesi doctoral que es presenti per compendi d’articles publicats referenciats a revistes indexades d’alt impacte (en tal cas explicitar on es preveu presentar) o bé a altres publicacions de reconegut prestigi sotmeses a peer review (avaluació d’experts), haurà de ser també original i firmat exclusivament pel candidat.

8. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros (a la qual s’aplicaran les retencions legalment establertes).

9. La Fundació Ernest Lluch no es compromet en cap cas a la publicació de la recerca, però vetllarà, en la mesura que li sigui possible, per fer-la possible si el jurat considera adequats el rigor formal i el resultat acadèmic de la mateixa. En qualsevol cas serà obligatori que en tota publicació derivada del resultat de la recerca consti que aquesta ha comptat amb el finançament de la Fundació Ernest Lluch.

La Fundació Ernest Lluch es reserva el dret de publicació de la recerca que cedirà al guanyador de la mateixa, previ acord específic, en cas que l’exigència legal per a la seva publicació així ho demandi.

10. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en
la seva totalitat.

Atorgament / Lliurament

Entre el 29 i el 31 de març de 2021, la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch donarà a conèixer el veredicte del jurat -que serà inapel·lable- a la web de la Fundació.

Premi

Dotació de 3.000 euros.

Termini de recepció de sol·licituds

De l’1 de febrer de 2021 al dijous 11 de març 2021, ambdós inclosos.